Polityka Prywatności

Klauzula informacyjna

 

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych dla kontrahentów „Beatkowych Tortów”

 

1. Administratorem danych osobowych jest Domowa Pracownia Wypieków Artystycznych „Beatkowe Torty” Beata Kubiak, z siedzibą przy ul. Kostrzyńskiej 9/2, 61-042 Poznań, zwany dalej Administratorem.

2. Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych: Beata Kubiak, e-mail: beata.kubiak@beatkowetorty.pl

3. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zamówienia, umowy – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 4. Pani/Pana dane osobowe będą mogły być przekazywane wyłącznie podmiotom upoważnionym z mocy prawa.

5. Państwa dane osobowe będą przetwarzane do momentu ustania celu przetwarzania lub przez okres wynikający z kategorii archiwalnej dokumentów, w których ujęte są dane, określonej w przepisach wykonawczych do ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.

6. Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od Administratora:

- dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,

- wnoszenia sprzeciwu wobec ich przetwarzania,

- przenoszenia danych,

- cofnięcia zgody na przetwarzanie danych, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,

- wniesienia skargi na przetwarzanie danych osobowych do organu nadzorczego.

7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże konsekwencją niepodania danych osobowych wymaganych przez Administratora jest brak możliwości zawarcia i wykonania umowy.

Treść klauzuli informacyjnej wynika z realizacji obowiązku informacyjnego zawartego w art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).